Nghị quyết 134/NQ-CP
  • Giao BKHĐT xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật hợp tác xã 2012
  • Giao BKHĐT xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật hợp tác xã 2012
  • 17:13, 28/09/2020
  • Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 134/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018