Nghị quyết 27-NQ/TW
  • Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập
  • Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập
  • 14:00, 04/03/2020
  • Việc áp dụng cơ chế thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được mở rộng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội.
  • 7 thay đổi lớn về lương cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021
  • 7 thay đổi lớn về lương cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021
  • 13:34, 30/12/2019
  • Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2018. Theo đó, sau cải cách, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi lớn sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018