06 nội dung bắt buộc có trong quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh kể từ 01/01/2021

06 nội dung bắt buộc có trong điều kiện đầu tư kinh doanh kể từ 01/01/2021 - Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Đầu tư 2020 thay thế cho Luật Đầu tư 2014, được Quốc hội ký ban hành ngày 17/6/2020.

06 nội dung bắt buộc có trong điều kiện đầu tư kinh doanh, Luật Đầu tư 2020

06 nội dung bắt buộc có trong điều kiện đầu tư kinh doanh kể từ 01/01/2021 (Hình minh họa)

Cụ thể, theo Điều 7 Luật Đầu tư 2020, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây:

  • Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

  • Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

  • Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

  • Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

  • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;

  • Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2020 yêu cầu điều kiện đầu tư kinh doanh phải được áp dụng theo các hình thức sau:

- Giấy phép;

- Giấy chứng nhận;

- Chứng chỉ;

- Văn bản xác nhận, chấp thuận;

- Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Chi tiết xem tại Luật Đầu tư 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

323

Văn bản liên quan