Bổ sung quy định về cải chính hộ tịch và bổ sung thông tin hộ tịch

Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/7/2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó phải kể đến việc bổ sung quy định về cải chính hộ tịch và bổ sung thông tin hộ tịch.

cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch

Bổ sung quy định về cải chính hộ tịch và bổ sung thông tin hộ tịch - Ảnh minh họa

Cụ thể, hiện nay, theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư 15/2015/TT-BTP thì sau khi đăng ký hộ tịch mà phát hiện sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc do lỗi của người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì phải tiến hành thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
...

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để
 xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Tiếp tục kế thừa quy định này tại Thông tư 15/2015/TT-BTP, Thông tư 04/2020/TT-BTP cũng quy định việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch (bao gồm sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch,…); đồng thời bổ sung quy định “không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác”.

Bên cạnh đó, Thông tư 04/2020/TT-BTP cũng đã bổ sung thêm quy định về việc bổ sung thông tin hộ tịch như sau:

- Giấy tờ hộ tịch đã cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch trước ngày 01/01/2016 có giá trị sử dụng mà không phải bổ sung thông tin hộ tịch còn thiếu so với biểu mẫu hộ tịch hiện hành.

- Giấy tờ hộ tịch được cấp hợp lệ kể từ ngày 01/01/2016 mà thông tin hộ tịch còn thiếu thì được bổ sung, nếu có giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hợp lệ chứng minh.

- Trường hợp cá nhân đã được đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh không ghi ngày, tháng sinh thì được bổ sung ngày, tháng sinh theo Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra.

- Trường hợp cơ quan thực hiện việc bổ sung thông tin hộ tịch không phải cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây, thì sau khi giải quyết phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch; nếu cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì thông báo đến Bộ Ngoại giao.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan