Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí cho CBCCVC từ 01/7/2020

Đây là nội dung nổi bật trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị -xã hội và hội.

Ảnh minh họa

Trước đó, theo tinh thần của Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã nêu rõ:

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Theo đó, Dự thảo Thông tư hướng dẫn các tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố:

Từ ngày 01/7/2020, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

- Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu:

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của BQP và BCA thực hiện theo hướng dẫn của BQP và BCA.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của BQP và BCA), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định cho CBCCVC như trên.

Hiện Dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp đến ngày 31/5/2020 và sẽ sớm được ban hành để hướng dẫn thực hiện theo mức lương cơ sở mới. Xem chi tiết nội dung của Dự thảo Thông tư TẠI ĐÂY.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

548

Văn bản liên quan