Cập nhật hiệu lực của 36 văn bản thuộc Bộ Tư pháp

Cập nhật hiệu lực của 36 văn bản thuộc Bộ Tư pháp
Ly Ly

Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định 132/QĐ-BTP Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2017. Cụ thể:

>> Chi tiết xem tại QUYẾT ĐỊNH 132/QĐ-BTP ngày 18/01/2018

 

STT

Văn bản QPPL

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do

Ngày hết (ngưng) hiệu lực

 

A- VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

   I- LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn Luật Luật sư, Nghị định 28/2007/NĐ-CP, Nghị định 131/2008/NĐ-CP.  

Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2017/TT-BTP

28/5/2017

 

   II- LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

2

Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 102/2017/NĐ-CP

15/10/2017

 

   III- LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

3

Thông tư liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

Các quy định liên quan đến lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 67/2016/TT-BTC

01/01/2017

 

   IV- LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

4

Quyết định 37/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

Đề án thứ nhất và Đề án thứ hai tại điểm a và điểm b mục 6 Phần B Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012

01/01/2017

 

   V- LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

5

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

Điều 46, 47, 48 và các nội dung khác có liên quan đến phí thi hành án dân sự

Hết hiệu lực theo điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 120/2016/NĐ-CP  

01/01/2017

 

   VI- LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

6

Thông tư 18/2013/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2017/TT-BTP

01/7/2017

 

   VII- LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

7

Nghị định 55/2011/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Khoản 3a Điều 3, khoản 3a Điều 5, khoản 3a Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Nghị định 48/2013/NĐ-CP)

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP

25/9/2017

8

Nghị định 34/2016/NĐ-CP về thi hàh Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại điểm c khoản 2 Điều 174

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP

25/9/2017

 

   VIII- LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

9

Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định Luật xử lý vi phạm hành chính

Điều 1; Khoản 4 Điều 5; Khoản 1, Khoản 2 Điều 6; Khoản 4 Điều 7; Khoản 2 Điều 10; Khoản 3 Điều 11; Khoản 6 Điều 11; Khoản 2 Điều 12; Khoản 3 Điều 16; Khoản 1 và khoản 3 Điều 19; Điểm d khoản 1 Điều 21; Điểm a khoản 4 Điều 21; Khoản 2, 3, 4 Điều 25; Khoản 2 Điều 27; Khoản 1 Điều 30; Điều 32

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP

05/10/2017

Điểm g khoản 3 Điều 25; Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP  

05/10/2017

 

B- VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

   I- LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

10

Nghị định 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản

Được thay thế bằng Nghị định 62/2017/NĐ-CP

01/7/2017

11

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2017/TT-BTP

28/5/2017

12

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Hết hiệu lực theo Điều 7 Thông tư 257/2016/TT-BTC

01/01/2017

13

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP 

14

Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Được thay thế bằng Thông tư 06/2017/TT-BTP

01/7/2017

 

   II- LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

15

Bộ luật Dân sự 2005
(số 33/2005/QH11)

Hết hiệu lực theo Điều 689 Bộ luật dân sự 2015

01/01/2017

 

   III- LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

16

Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Được thay thế bằng Nghị định 102/2017/NĐ-CP

15/10/2017

17

Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

Được thay thế bằng Thông tư 202/2016/TT-BTC

01/01/2017

 

   IV- LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

18

Nghị quyết 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật hình sự

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 41/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

05/7/2017

19

Nghị quyết 144/2016/QH13 về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

05/7/2017

 

   V- LĨNH VỰC HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC

20

Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

Được thay thế bằng Thông tư 226/2016/TT-BTC

01/01/2017

 

   VI- LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

21

Quyết định  09/2013/QĐ-TTg về Quy định chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 14/2017/QĐ-TTg

08/05/2017

22

Thông tư 339/1998/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Quyết định 03/1998/QĐ-TTg

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2017/TT-BTP

28/5/2017

 

   VII - LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

23

Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án  dân sự (THADS)

Được thay thế bằng Thông tư 216/2016/TT-BTC

01/01/2017

24

Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế THADS

Được thay thế bằng Thông tư 200/2016/TT-BTC 

01/01/2017

25

Thông tư liên tịch 136/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan THADS và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

01/01/2017

26

Thông tư 01/2011/TT-BTP Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống THADS

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 02/2017/TT-BTP

07/5/2017

27

Thông tư 09/2012/TT-BTP về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục THADS; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn hoặc tương đương thuộc Cục THADS; lãnh đạo Chi cục THADS

07/5/2017

28

Thông tư 10/2012/TT-BTP về tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

07/5/2017

29

Thông tư 13/2013/TT-BTP về tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục THADS và Chi cục THADS

07/5/2017

 

   VIII- LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

30

Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Được thay thế bằng Nghị định 96/2017/NĐ-CP

16/8/2017

31

Quyết định 483/TCCB-QĐ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2017/TT-BTP

28/5/2017

 

   IX- LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

32

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2004/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2017/TT-BTP

28/5/2017

33

Thông tư liên tịch 47/2012/TTLT-BTC-BTP về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

Được thay thế bằng Thông tư 338/2016/TT-BTC

15/02/2017

34

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Được thay thế bằng Thông tư 338/2016/TT-BTC

15/02/2017

35

Thông tư 07/2005/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2004/NĐ-CP

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2017/TT-BTP

28/5/2017

 

   X- LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

36

Thông tư 20/2014/TT-BTP về biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định 111/2013/NĐ-CP

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017

28/5/2017

 
Gởi câu hỏi

572

Văn bản liên quan