Có được trả lại tiền tạm ứng án phí nếu rút đơn khởi kiện?

Người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định pháp luật. Vậy trường hợp người khởi kiện đã nộp tiền tạm ứng án phí nhưng sau đó rút đơn khởi kiện thì có được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí không?

Có được trả lại tiền tạm ứng án phí nếu rút đơn khởi kiện?

Có được trả lại tiền tạm ứng án phí nếu rút đơn khởi kiện? (Hình minh họa)

Tại điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nếu người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Theo đó,khoản 3 Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự quy định như sau:

Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 18 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 cũng nêu rõ:

Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện thì tiền tạm ứng án phí được trả lại cho người đã nộp.

Như vậy, theo các quy định trên thì nguyên đơn được trả lại số tiền tạm ứng án phí trong trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nếu nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt mà không có lý do chính đáng, không đề nghị xét xử vắng mặt thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước (khoản 2 Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự).

Ngoài ra, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 cũng quy định xử lý tạm ứng án phí trong một số trường hợp khác như:

- Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu trong vụ án dân sự vì lý do bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì số tiền tạm ứng án phí đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước.

- Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu trong vụ án dân sự vì lý do bị đơn có yêu cầu phản tố rút yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập rút yêu cầu thì tiền tạm ứng án phí được trả lại cho người đã nộp.

- Trường hợp Tòa án xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, sau khi Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý lại vụ án, nếu Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do đương sự rút đơn khởi kiện, rút yêu cầu thì tiền tạm ứng án phí, án phí được trả lại cho người đã nộp.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

1