Danh mục một số đoạn mã hạch toán theo TT 77/2017/TT-BTC

Danh mục một số đoạn mã hạch toán là danh mục được nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

 

DANH MỤC MỘT SỐ ĐOẠN MÃ HẠCH TOÁN

STT

Số

phụ lục

Danh mục

 1.  

III.1

   Danh mục mã Tổ chức ngân sách

 1.  

III.2

   Danh mục mã Ngân sách toàn địa bàn

 1.  

III.3

   Danh mục mã nhà tài trợ

 1.  

III.4

   Danh mục mã hạch toán khác cho mã chương trình mục tiêu, dự án

 1.  

III.5

   Danh mục mã đợt phát hành trái phiếu, công trái

 1.  

III.6

   Danh mục mã chi tiết quỹ tài chính

 1.  

III.7

   Danh mục mã chi tiết nguồn kinh phí phải trả

 1.  

III.8

   Danh mục mã chi tiết các khoản phải thu

 1.  

III.9

   Danh mục mã loại tài sản

 1.  

III.10

   Danh mục mã KBNN

 1.  

III.11

   Danh mục mã nguồn NSNN

 1.  

III.12

   Danh mục mã dự phòng

 

Tải các biểu mẫu trên tại Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

1,952