Danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2016 của Bộ xây dựng (Phần 1)

10:22, 10/01/2017

Thư Ký Luật xin cập nhật và tổng hợp lại các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016) như sau:

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên văn bản

Ngày hết 
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

 1.  

Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

27/5/2016

Bị thay thế bởi Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

 1.  

Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 Về quản lý vật liệu xây dựng

26/5/2016

Bị thay thế bởi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

 1.  

Thông tư liên tịch 1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998 hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm vật liệu và xây dựng

01/7/2016

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016

 1.  

Thông tư 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 về quản lý vật liệu xây dựng

 1.  

Quyết định 27/2000/QĐ-BXD ngày 08/12/2000 ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng

 1.  

Chỉ thị 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 Về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị ngành Xây dựng

 1.  

Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

15/8/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016

 1.  

Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

 1.  

Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

 1.  

Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

 1.  

Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 Ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

 1.  

Thông tư 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

15/8/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

 1.  

Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 Quy định cụ thể và hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

 1.  

Thông tư 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 Hướng dẫn Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 1.  

Thông tư 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

 1.  

Thông tư 07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014 Hướng dẫn Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

 1.  

Quyết định 29/2001/QĐ-BXD ngày 19/11/2001 mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001

 1.  

Quyết định 17/2006/QĐ-BXD ngày 07/6/2006 Ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

 1.  

Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD

01/5/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016

 1.  

Thông tư liên tịch 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

01/01/2016

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015

 1.  

Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

15/8/2016

Bị thay thế bởi Thông tư  13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016

 1.  

Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

01/9/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

 1.  

Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

 1.  

Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

 1.  

Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

 1.  

Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

 1.  

Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

 1.  

Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công

 1.  

Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng

 1.  

Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 Về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

01/5/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

 1.  

Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

30/4/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016

 1.  

Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

15/12/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016

 1.  

Thông tư 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 Hướng dẫn bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

 1.  

Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 1.  

Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 1.  

Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

01/5/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

 1.  

Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công

01/5/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

 1.  

Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

15/8/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

 1.  

Thông tư 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012 công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

25/10/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016

 1.  

Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 Hướng dẫn Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng

15/8/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

 1.  

Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

15/8/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

 1.  

Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

15/8/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

 1.  

Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

01/01/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

 1.  

Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

 1.  

Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 Ban hành TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận”

01/7/2016

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016

 1.  

Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

02/4/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016

 1.  

Thông tư 05/2014/TT-BXD ngày 09/5/2014 Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008

 

 1.  

Quyết định 429/TCCP-VC ngày 06/6/1993 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành xây dựng

12/8/2016

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 

 

1,184