Danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2016 của Bộ xây dựng (Phần 2)

14:30, 10/01/2017

Thư Ký Luật tiếp tục giới thiệu đến Quý thành viên danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016) như sau:

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Quy định
hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Điều 4 về phân loại đô thị 01/01/2016 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương
2

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điểm a, b, c khoản 6 Điều 34 về bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

01/07/2016

Bị thay thế bởi Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

3

Thông tư 09/2009/TT-BXD  ngày 30/6/2009 về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

Nội dung về cấp giấy phép xây dựng

15/08/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

4

Thông tư 21/2010/TT-BXD ngày 16/12/2010 hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Điều 5 về yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hợp quy

01/07/2016

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016

5

Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Điều 4 về điều kiện năng lực và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá môi trường chiến lược

01/07/2016

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016

6

Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

Điểm c Điều 2 về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập nhiệm vụ và đồ án Thiết kế đô thị riêng

7

Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Khoản 1 Điều 28 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

8

 

Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng

- Khoản 1 Điều 1 sửa đổi Điều 3 Điều kiện để được công nhận là cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010;

- Khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều kiện năng lực để công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình của Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009;

- Điều 5 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong TCXDVN 97:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tiêu chuẩn công nhận” ban hành kèm theo Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003

- Điều 6 về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định  11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 (trừ mẫu đơn báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm tại Phụ lục số 12)

- Khoản 3 Điều 7 về xử lý chuyển tiếp

9

Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng

- Điều 5 về điều kiện năng lực của giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

- Điều 6 về điều kiện năng lực của tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

- Điều 7 về điều kiện năng lực của văn phòng giám định tư pháp xây dựng

10

Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Điều 4 về điều kiện công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

11

Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Điều 19 (trừ nội dung Chương trình khung tại Phụ lục 6) về điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

12

Quyết định 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Từ Điều 4 đến Điều 13, Điều 17, Điều 23, Điều 25, Điều 29, Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định về điều kiện của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm, hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm, đánh giá năng lực phòng thí nghiệm, nội dung phiếu kết quả thí nghiệm, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận

13

Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Quy định chi tiết Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

15/08/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Quy định về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình

15/08/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

14

Thông tư 12/2013/TT-BXD ngày 29/7/2013 ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Những nội dung quy định về giải thưởng công trình chất lượng cao

15/05/2016

Bị thay thế bởi Thông tư 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

15

Thông tư 17/2016/TT-BXD  ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

- Khoản 2 Điều 31 xử lý chuyển tiếp về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Bổ sung Phụ lục số 2a về bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Phụ lục số 7 về ký hiệu nơi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01/9/2016

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016

16

Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Khoản 3 Điều 13 về việc tổ chức thẩm định dự án đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác công tư

01/9/2016

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016

17

Quyết định 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2014 về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

Các quy định về danh mục các ngạch kiến trúc sư, thẩm kế viên

12/8/2016

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016

 
 

546