Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan tư pháp phải định kỳ chuyển đổi

Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp.

 Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan tư pháp phải định kỳ chuyển đổi

Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự và vị trí công tác trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ở địa phương, cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi

Thời hạn chuyển đổi (không bao gồm thời gian tập sự)

VỊ TRÍ CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP VÀ HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1

Lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục THADS, bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ và Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

3. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

5. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp.

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

7. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng.

8. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3 năm

2

Lĩnh vực Kế hoạch, tài chính tại Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thi hành án dân sự các cấp thực hiện công tác tài chính, kế toán, bộ phận tham mưu, làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan THADS địa phương

1. Làm công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

2. Làm công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

3. Làm công tác quản lý đầu tư XDCB đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

4. Làm công tác quản lý và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa của cơ quan Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự.

5. Trực tiếp làm công tác tài vụ, kế toán cơ quan Bộ Tư pháp, tại các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự.

3  năm

6. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các cơ quan, đơn vị

5 năm

3

Lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS, các đơn vị thuộc Bộ có thanh tra chuyên ngành và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

1. Làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

5 năm

4

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ

1. Tuyển sinh, đào tạo, quản lý các dự án, đề án thuộc các trường công lập.

2. Làm công tác đào tạo, bồi dưỡng (liên quan đến quản lý, cấp phát các loại văn bản, chứng chỉ, bảng điểm).

5 năm

5

Lĩnh vực thi hành án dân sự tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan THADS địa phương

1. Chấp hành viên.

2. Thẩm tra viên.

5 năm

6

Lĩnh vực lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

1. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

5 năm

7

Lĩnh vực công chứng, luật sư, lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác tại Cục Bổ trợ tư pháp

1. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên.

2. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin phép thành lập các Văn phòng công chứng.

3. Làm nhiệm vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty nước ngoài tại Việt Nam; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Chi nhánh hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt nam.

4. Làm nhiệm vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài.

5. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên

7. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài; Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

8. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hòa giải thương mại

9. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại

5 năm

8

Lĩnh vực nuôi con nuôi tại Cục Con nuôi

1. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho, nhận con nuôi quốc tế.

2. Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

3. Làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục về tổ chức, hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

5 năm

9

Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Vị trí tiếp nhận, giải quyết trực tiếp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

2 năm

VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP Ở ĐỊA PHƯƠNG

1

Lĩnh vực lý lịch tư pháp

1. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

5 năm

2

Lĩnh vực công chứng, luật sư, bổ trợ tư pháp khác

1. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên.

2. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin phép thành lập các Văn phòng công chứng.

3. Làm nhiệm vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty nước ngoài tại Việt Nam; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Chi nhánh hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt nam.

4. Làm nhiệm vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài.

5. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên

7. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài; Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

8. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hòa giải thương mại

9. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại

5 năm

3

Lĩnh vực kết hôn có yếu tố nước ngoài

1. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết các thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài.

5 năm

4

Lĩnh vực nuôi con nuôi

1. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho, nhận con nuôi quốc tế.

2. Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

3. Làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục về tổ chức, hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

5 năm

Xem chi tiết nội dung Dự thảo Thông tư định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh  

Gởi câu hỏi

263