Điều kiện, mức hỗ trợ chi phí huấn luyện ATVS lao động từ 15/9/2020

Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm bệnh nghề nghiệp.

Điều kiện, mức hỗ trợ chi phí huấn luyện ATVS lao động từ 15/9/2020, 88/2020/NĐ-CP

Điều kiện, mức hỗ trợ chi phí huấn luyện ATVS lao động từ 15/9/2020 (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

1. Điều kiện:

- Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần đầu hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Mức hỗ trợ:

Người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ huấn luyện nhưng tối đa không quá mức dưới đây:

- Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:

  • Không quá 150.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là an toàn vệ sinh viên;

  • Không quá 300.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế;

  • Không quá 600.000 đồng/người với đối tượng là người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

  • Không quá 700.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu theo quy định trên.

Chi tiết xem tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/9/2020, thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

256

Văn bản liên quan