Doanh nghiệp phải thông báo bảng kê trả lương khi trả lương cho NLĐ

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình xin ý kiến góp ý. Một trong những nội dung sửa đổi quan trọng tại Dự thảo này là nội dung quy định về trách nhiệm trả lương của người sử dụng lao động.

Doanh nghiệp phải thông báo bảng kê trả lương khi trả lương cho NLĐ

Theo đó, Dự thảo quy định, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ:

  • Mức lương cơ bản;
  • Tiền trả làm thêm giờ và khoản tiền khác (nếu có);
  • Nội dung và tiền bị khấu trừ theo quy định tại của Bộ luật này.

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, năng suất và chất lượng thực hiện công việc mà người lao động đã hoàn thành.

Lương được thỏa thuận và trả bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Về hình thức trả lương, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Hình thức trả lương đã thỏa thuận phải được duy trì trong một thời gian nhất định; nếu có thay đổi, thì người sử dụng lao động và người lao động phải thỏa thuận lại để xác định hình thức trả lương.

Về kỳ hạn trả lương, Dự thảo giữ nguyên quy định hiện hành, theo đó, người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

Lưu ý: Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm cố định.

Còn người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán thì được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Về nguyên tắc trả lương, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp cho người lao động. Trường hợp bất khả kháng mà không thể thực hiện trả lương trực tiếp được thì có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Đồng thời, người sử dụng lao động phải đảm bảo người lao động được trả lương đầy đủ và đúng hạn.

Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được dùng vũ lực, thủ đoạn ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động bán hoặc của đơn vị bán mà người sử dụng lao động chỉ định.

- Nguyễn Trinh - 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

1,498

Văn bản liên quan