Đối tượng, hình thức khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 21/6/2021.

Đối tượng, hình thức khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Đối tượng, hình thức khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân (Ảnh minh họa)

Cụ thể, khen thưởng đột xuất là khen thưởng đối với tập thể , cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

Theo đó, đối tượng khen thưởng đột xuất gồm:

- Khen thưởng cấp Nhà nước:

+ Cá nhân đang công tác trong Tòa án nhân dân.

+ Tập thể các đơn vị cấp Vụ và tương đương thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp.

- Khen thưởng của Tòa án nhân dân:

+ Cá nhân đang công tác trong Tòa án nhân dân.

+ Tập thể các đơn vị cấp Vụ, Phòng và tương đương thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

+ Tập thể, cá nhân ngoài Tòa án nhân dân.

Hình thức khen thưởng đột xuất

- Khen thưởng cấp Nhà nước.

- Khen thưởng của Tòa án nhân dân:

+ Bằng khen của Chán án Tòa án nhân dân tối cao.

+ Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Lưu ý, việc đề xuất khen thưởng đột xuất được thực hiện theo 5 nguyên tắc sau đây:

(1) Việc xét khen thưởng đột xuất phải căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Quy chế này.

(2) Hình thức, mức hạng đề nghị khen thưởng đột xuất phải phù hợp với thành tích đạt được.

(3) Chú trọng khen thưởng các đơn vị cơ sở, tập thể nhỏ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

Trường hợp có nhiều cá nhân cùng đủ tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng thì ưu tiên khen thưởng người không giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ thấp hơn.

(4) Chỉ đề nghị xét khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong năm của cá nhân, đơn vị, cơ quan.

(5) Trường hợp vụ việc hoặc nhiệm vụ có nhiều tập thể, cá nhân thuộc nhiều cơ quan, đơn vị tham gia (kể cả tập thể, cá nhân ngoài Tòa án nhân dân) thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề xuất tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất và gửi hồ sơ đến Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng của cơ quan, đơn vị để thẩm định, đề xuất khen thưởng theo quy định.

Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT có hiệu lực từ ngày 21/6/2021.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan