GV mầm non, tiểu học vùng ĐBKK phải đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP 2020 về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày, Nghị quyết 102/NQ-CP

GV mầm non, tiểu học vùng ĐBKK phải đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày - Ảnh minh họa

Cụ thể, Nghị quyết 102/NQ-CP nêu rõ việc bố trí viên chức phải bảo đảm định mức giáo viên/lớp, học sinh/lớp, tuy nhiên, các định mức này hiện nay chưa phân biệt giữa các vùng đô thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo đó, Chính phủ yêu cầu:

Đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định;

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ:

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký HĐLĐ đối với giáo viên trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số HĐLĐ này khi chấm dứt HĐLĐ.

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSN giáo dục công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được giao để kịp thời thay cho số giáo viên nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 02 buổi/ngày).

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 02 trong ngày đối với cấp học mầm non và tiểu học, trình Chính phủ trong Quý III năm 2020.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp cho phù hợp với việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của từng vùng, miền hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức ngành giáo dục.

- Bộ Nội vụ nghiên cứu về cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2021.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

207

Văn bản liên quan