Hệ thống văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Hệ thống văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Thủy Phú

Dưới đây là danh mục hệ thống văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã được Thư Ký Luật cập nhật và tổng hợp lại.

>> TẢI VỀ FILE WORD 73 MẪU VĂN BẢN

STT

Tên mẫu văn bản

Ký hiệu mẫu số

Trung ương

Địa phương

 

 KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

1.

Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với (tên tổ chức Đảng, Đảng viên)

1A

1a

2.

Kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với (tên tổ chức Đảng, Đảng viên)

1B

1b

3.

Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với (tên tổ chức Đảng, Đảng viên)

1C

1c

4.

Thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với (tên tổ chức Đảng, Đảng viên)

1D

1d

 

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

5.

Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng

2A

2a

6.

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng

2B

2b

7.

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng

2C

2c

8.

Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng

2D

2d

 

GIÁM SÁT

9.

Quyết định giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên

3A

3a

10.

Kế hoạch giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên

3B

3b

11.

Báo cáo kết quả giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên

3C

3c

12.

Thông báo kết quả giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên

3D

3d

 

THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

13.

Quyết định xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên

4A

4a

14.

Kế hoạch xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên

4B

4b

15.

Báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên

4C

4c

16.

Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đảng viên

4D

4d

17.

Tờ trình đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật

4E

4e

 

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

18.

Quyết định giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, Đảng viên

5A

5a

19.

Kế hoạch giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, Đảng viên

5B

5b

20.

Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, Đảng viên

5C

5c

21.

Thông báo kết luận giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, Đảng viên

5D

5d

 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

22.  

Quyết định xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Đảng viên

6A

6a

23.

Kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Đảng viên

6B

6b

24.  

Báo cáo kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Đảng viên

6C

6c

25.

Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của đồng chí Đảng viên

6D

6d

 

KIỂM TRA TÀI CHÍNH

26. 

Quyết định kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức đảng

7A

7a

27.

Kế hoạch kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức đảng

7B

7b

28.

Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức đảnG

7C

7c

29.

Thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức đảng....

7D

7d

 

BỔ SUNG, THAY ĐỔI NỘI DUNG, THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT; GIA HẠN THỜI GIAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT...

30.

Quyết định bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát hoặc bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát

8A

8a

31.

Quyết định về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo Đoàn Kiểm tra, giám sát

8B

8b

32.

Quyết định gia hạn thời gian kiểm tra, giám sát

8C

8c

 

ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT CẤP ỦY, SINH HOẠT ĐẢNG; HỦY VĂN BẢN SAI, TRÁI THẨM QUYỀN

33.  

Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

9A

9a

34.

Quyết định gia hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng

9B

9b

35.

Quyết định hủy bỏ văn bản

9C

9c

 

KIỂM TRA NỘI DUNG DO BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ GIAO

36.

Quyết định kiểm tra

10A

 

37.

Kế hoạch kiểm tra

10B

 

38. 

Báo cáo kết quả kiểm tra

10C

 

39.

Báo cáo Bộ Chính trị/Ban Bí thư... về kết quả kiểm tra

10D

 

 
Văn bản tham khảo:
  • Quyết định 359-QĐ/UBKTTW ngày 09/11/2016 về Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành;
  • Quyết định 668-QĐ/UBKTTW ngày 01/12/2017 về bổ sung mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ủy ban Kiểm tra Trương ương ban hành
Gởi câu hỏi

3,365