Mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú được ban hành kèm theo name " class="green-text" target="_blank" > Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Ảnh chụp một phần mẫu CT01

Ảnh chụp một phần mẫu CT01

Mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Hướng dẫn điền biểu mẫu:

Mục (1): Ghi tên Cơ quan đăng ký cư trú

Mục (2): Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

Mục (3): Áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý theo khoản 2 Điều 20 Luật cư trú 2020.

-  Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

+ Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

- Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp tại khoản 4 Điều 20 Luật cư trú 2020.

- Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

-  Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó theo khoản 6 Điều 20 Luật cư trú 2020.

- Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp theo khoản 1 Điều 25 Luật cư trú 2020.

Mục (4): Áp dụng đối với trường hợp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

137