Nghị quyết 102/NQ-CP: Được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP 2020 về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản, Nghị quyết 102/NQ-CP

Nghị quyết 102/NQ-CP: Được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản

Theo đó, hiện nay, việc thực hiện xã hội hóa hoạt động giáo dục mầm non, phổ thông còn chậm, mặc dù Chính phủ đã bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non cho 14 tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và 05 tỉnh Tây Nguyên nhưng vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp giáo dục.

Do đó, để giải quyết khó khăn trước mắt cho các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thực hiện chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế”, trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu các đơn vi sự nghiệp giáo dục thực hiện các giải pháp sau:

- Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký HĐLĐ đối với giáo viên trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số HĐLĐ này khi chấm dứt HĐLĐ;

- Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên được ký HĐLĐ (dưới 12 tháng) đối với giáo viên trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được giao và theo định mức của BGDĐT để kịp thời thay cho số giáo viên nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 02 buổi/ngày).

Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế.

Bên cạnh đó, đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 02 trong ngày đối với cấp học mầm non và tiểu học, trình Chính phủ trong Quý III năm 2020.

Lê Hải 

Gởi câu hỏi

535

Văn bản liên quan