Nghị quyết 102/NQ-CP: Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP 2020 giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Nghị quyết 102/NQ-CP

Nghị quyết 102/NQ-CP: Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế  - Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị quyết 102/NQ-CP nêu rõ việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Để giải quyết khó khăn trước mắt cho các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thực hiện chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế”. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp sau:

Một là, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TWNghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Hai là, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký HĐLĐ đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao.

Đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt HĐLĐ.

Ba là, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSN giáo dục và y tế công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên được ký HĐLĐ (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của BGDĐT và BYT để kịp thời thay cho số giáo viên và viên chức y tế nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (Đối với CSGD dạy 02 buổi/ngày).

Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên và viên chức y tế còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài HĐLĐ làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế.

Bốn là, đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định.

Ngoài các giải pháp được Chính phủ quyết nghị trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế còn phải có trách nhiệm sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và và Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT cho phù hợp với việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của từng vùng, miền, hoàn thành trong Quý IV năm 2020;

- Rà soát, đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập để đề xuất các giải pháp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các trường tư thục.

- Đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 02 trong ngày đối với cấp học mầm non và tiểu học, trình Chính phủ trong Quý III năm 2020.

Bộ Y tế:

- Rà soát, sửa đổi định mức viên chức y tế/giường bệnh, viên chức y tế/dân số quy định tại Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước, hoàn thành trong Quý IV năm 2020;

- Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan