Quy định thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm con người (dự kiến)

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Quy định thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm con người (dự kiến)

Quy định thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm con người (dự kiến) (Hình minh họa)

1. Bảo hiểm con người là gì ?

Được quy định tại khoản 1 Điều 32 Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022:

Bảo hiểm con người là bảo hiểm trong trường hợp đối tượng bảo hiểm là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người.

Hiểu một cách đơn giản, bảo hiểm con người là loại bảo hiểm cho các thiệt hại về thân thể con người.

Đối chiếu với Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 hiện hành thì vấn đề này được quy định tương tự tại khoản 1 Điều 31.

2. Thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm con người

Tại khoản 1 Điều 33 của Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định cụ thể:

“Trong thời gian tối thiểu 15 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm.”

Như vậy người mua bảo hiểm có quyền cân nhắc về việc có nên tiếp tục tham gia vào hợp đồng bảo hiểm con người trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng.

Theo đó:

(1) Trường hợp người mua bảo hiểm suy nghĩ lại và muốn chấm dứt hợp đồng thì có thể gửi thông báo bằng văn bản từ chối tiếp tục tham gia cho bên bán bảo hiểm trong thời hạn quy định.

Hệ quả của việc từ chối tiếp tục tham gia đó là hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ và bên bán phải hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng cho người mua (trừ chi phí kiểm tra sức khỏe nếu có khi tiến hành mua bảo hiểm)

(2) Trường hợp quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng mà người mua không có động thái gì thì xem như bên mua không sử dụng quyền từ chối tiếp tục hợp đồng của mình.

3. Trách nhiệm rủi ro của bên bán bảo hiểm khi bị từ chối tiếp tục hợp đồng bảo hiểm

Tại khoản 2 Điều 33 Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định như sau:

“Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro đã phát sinh đối với bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm kể từ thời điểm bên mua bảo hiểm có văn bản thông báo từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm.”

Theo đó, kể từ khi người mua lập văn bản thông báo từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm thì bên bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh sau thời điểm đó.

Đặc biệt lưu ý: Thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm con người trình bày ở trên chỉ áp dụng đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 01 năm trở lên.

Đức Dũng

Gởi câu hỏi

1