Thay đổi quy định về áp dụng án lệ của Tòa án trong xét xử

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

 Toàn văn Dự thảo về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

Theo đó, thời hạn áp dụng án lệ là 30 ngày (hiện hành là 45 ngày) kể từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có vấn đề pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau.

Đồng thời, việc áp dụng án lệ còn được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Trường hợp Hội đồng xét xử không áp dụng án lệ thì phải ghi rõ lý do không áp dụng trong bản án, quyết định của Tòa án.

- Trường hợp Hội đồng xét xử áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc thì số án lệ, số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ (nội dung khái quát của án lệ) phải được viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”; tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn nguyên văn nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa án trong việc xét xử, giải quyết các vụ việc tương tự.

Xem nội dung chi tiết tại Dự Thảo Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đang được Hội đồng Thẩm phán tòa án tối cao đưa ra lấy ý kiến, văn bản này thay thế cho Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

454