Thời giờ NLĐ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp, dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo Nghị định này quy định cụ thể những thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương của người lao động bao gồm:

- Nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc khi làm việc theo ca liên tục quy định tại Khoản 2 Điều 9 Dự thảo;

- Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc;

- Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhau cầu sinh lý tự nhiên của con người;

- Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh;

- Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động;

- Thời giờ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý;

- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn;

- Thời gian người lao động được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Những quy định này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng đối tượng này có quy định khác.

Xem thêm các nội dung của Dự thảo Nghị định này TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 


605