Thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất sau khi được gia hạn

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được ban hành ngày 08/4/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày này.

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 41 đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức; thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định này. Cụ thể, thời hạn nộp các loại thuế sau khi gia hạn theo Nghị định như sau:

1. Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) đối với các DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tại Điều 2 Nghị định 41

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020

2. Thuế TNDN đối với các DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tại Điều 2 Nghị định 41

Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020.

3. Thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 41

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 41 được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Ngoài ra, Nghị định 41 còn gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

613

Văn bản liên quan