Tổng hợp mức phạt về khám, chữa bệnh sử dụng BHYT theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Ngày 15/11/2020, Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Nghị định 117/2020/NĐ-CP tăng mạnh các mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế. Thư Ký Luật xin tổng hợp các mức phạt đối với hành vi này tại bảng dưới đây.

STT

HÀNH VI VI PHẠM

MỨC PHẠT

CSPL

1

Không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

Khoản 1 Điều 80 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

2

Không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, đóng bảo hiểm y tế không đủ số người bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, chậm đóng bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng tùy theo số lượng người lao động vi phạm

Khoản 2 Điều 80 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

3

Đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải đóng

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 3 Điều 80 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

4

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Khoản 4 Điều 80 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

5

Đưa người vào danh sách tham gia bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trên mỗi thẻ BHYT

Khoản 1 Điều 81 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

6

Đưa người vào danh sách tham gia bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật, đã sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trên mỗi thẻ BHYT

7

Tham gia bảo hiểm y tế tại cơ quan, tổ chức không đúng quy định của pháp luật nhưng chưa sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trên mỗi người có thẻ BHYT

Khoản 2 Điều 81 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

8

Tham gia bảo hiểm y tế tại cơ quan, tổ chức không đúng quy định của pháp luật, đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trên mỗi người có thẻ BHYT

9

Xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Điều 82 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

10

Lập và chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản lý chậm hơn thời gian quy định nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Khoản 1 Điều 83 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

11

Lập và chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản lý không đủ số người theo quy định nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

12

Lập và chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản lý chậm hơn thời gian quy định làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp chậm dưới 10 ngày làm việc theo quy định của pháp luật

Khoản 2 Điều 83 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

13

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp chậm dưới 10 ngày làm việc theo quy định của pháp luật

14

Lập và chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản lý không đủ số người theo quy định làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo số lượng người thiếu trong danh sách.

Khoản 3 Điều 83 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

15

Cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Khoản 1 Điều 84 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

16

Cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

17

Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tế không có hoặc không đúng người bệnh

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 2 Điều 85 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

18

Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 70.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 2 Điều 86 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

19

Kê đơn, phát thuốc, cung ứng hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không đầy đủ trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 3 Điều 86 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

20

Vi phạm về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 15.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 2 Điều 87 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

21

Áp sai về giá, ghi sai chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 50.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 2 Điều 88 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

22

Đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái quy định của pháp luật;

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Khoản 1 Điều 89 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

23

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có nội dung trái với quy định của pháp luật;

24

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

25

Đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 2 Điều 89 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

26

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có nội dung trái với quy định của pháp luật hoặc không đúng thẩm quyền làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 3 Điều 89 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

27

Xác định quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 7.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 2 Điều 90 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

28

Báo cáo về thực hiện bảo hiểm y tế không đúng thời gian quy định, không cung cấp số liệu, cung cấp số liệu không chính xác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện và xây dựng chính sách bảo hiểm y tế.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Khoản 1 Điều 91 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

29

Báo cáo về thực hiện bảo hiểm y tế không đúng thời gian quy định, không cung cấp số liệu, cung cấp số liệu không chính xác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện và xây dựng chính sách bảo hiểm y tế.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Khoản 2 Điều 91 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

30

Không cung cấp, cung cấp sai lệch thông tin, cung cấp không kịp thời thông tin về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Khoản 1 Điều 92 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

31

Không cung cấp, cung cấp sai lệch thông tin, cung cấp không kịp thời thông tin về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 2 Điều 92 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

32

Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp sai lệch thông tin trong giải quyết quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Khoản 1 Điều 93 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

33

Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp sai lệch thông tin trong giải quyết quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Phạt tiền 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Khoản 2 Điều 93 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

34

Gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời gian quy định dưới 05 ngày làm việc.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Khoản 1 Điều 94 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

35

Gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời gian quy định từ 05 ngày làm việc đến dưới 20 ngày

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Điểm a khoản 2 Điều 94 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

36

Gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời gian quy định từ 20 ngày trở lên

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

Điểm b khoản 2 Điều 94 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

37

Gây khó khăn, cản trở đến việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 2 Điều 95 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

38

Lạm dụng dịch vụ y tế trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm: chỉ định và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ y tế khác quá định mức tối đa hoặc mức độ cần thiết so với quy định của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 40.000.000 đồng tùy theo mức giá trị vi phạm

Khoản 1, 3 Điều 95 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

39

Không đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội mẫu dấu, mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận không đủ sức khỏe, người được ủy quyền ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên giấy chứng nhận

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Khoản 4 Điều 95 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

40

Không kết nối, liên thông dữ liệu, tạo lập chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Đức Thảo 

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan