TP.HCM: Tết Nguyên đán 2021 mỗi giáo viên sẽ được thưởng 1,5 triệu đồng

Ngày 20/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 189/SGDÐT-KHTC về chi quà Têt Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi quà tết 1,5 triệu đồng/người cho CBCCVC đơn vị sự nghiệp

TP.HCM: Chi quà tết 1,5 triệu đồng/người cho CBCCVC đơn vị sự nghiệp (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức chi: 1.500.000 đồng/người.

Thứ hai, đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có mặt tại thời điểm tháng 01/2021 và trong chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021)

Thứ ba, nguồn kinh phí:

- Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí để chị quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2021 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Đồng thời, đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm Bảng lương tháng 01/2021 của đơn vị gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/01/2021..

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên: đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Như vậy, Tết Tân Sửu năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh được nhận quà tết với mức 1.500.000 đồng/người, với điều kiện là phải có mặt tại thời điểm tháng 01/2021 và trong chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021.

Xem chi tiết Kế hoạch 189/SGDÐT-KHTC tại đây.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

462