Văn phòng đăng ký đất đai có thêm dịch vụ tư vấn pháp lý về đất đai

Đây là nội dung mới rất đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 .

Hiện tại, theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có các dịch vụ sau:

Điều 5. Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

...

3. Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, bao gồm:

a) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;

b) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
c) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Tư vấn xác định giá đất;

đ) Đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sự ra đời Luật Đất đai 2013 rồi ngay sau đó là Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai là một bước tiến lớn trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta. Giúp cho việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người dân được đơn giản, dễ dàng hơn. Việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về đất đai, mà cụ thể là Văn phòng đăng ký đất đai đã góp phần hỗ trợ rất nhiều cho Sở Tài nguyên và môi trường trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý của mình. Từ đó nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương.

Văn phòng đăng ký đất đai, Luật Đất đai 2013

Văn phòng đăng ký đất đai có thêm dịch vụ tư vấn pháp lý về đất đai (Ảnh minh họa)

Và nay, Dự thảo Nghị định sắp ra đời đã bổ sung thêm dịch vụ rất đáng chú ý của Văn phòng đăng ký đất đai, đó là:

3. Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, bao gồm:

h) Tư vấn pháp lý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; lập hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sự bổ sung dịch vụ trên chắc chắn sẽ khiến cho người dân thêm phấn khởi, khi mà từ đây Văn phòng đăng ký đất đai đã có dịch vụ tư vấn pháp lý cho người dân. Những thắc mắc của người dân như giá đất, hệ số chuyển đổi giá đất, thông tin quy hoạch, v.v… giờ đây đã có một cơ quan chuyên môn giải đáp, hỗ trợ tư vấn là Văn phòng đăng ký đất đai. Việc nhận thông tin tư vấn pháp lý về đất từ cơ quan chuyên môn chắc chắn đáng tin cậy hơn rất nhiều, góp phần hạn chế tình trạng các tình trạng tiêu cực trong lĩnh vực đất đai.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

961

Văn bản liên quan