Quy định 89-QĐ/TW
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tác phong, lề lối làm việc như thế nào?
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tác phong, lề lối làm việc như thế nào?
  • 08:52, 24/11/2018
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý là những người luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, từ công tác chính trị đến đạo đức lối sống và đặc biệt phải có tác phong, lề lối làm việc theo một “chuẩn” của một cán bộ. Theo Quy định 89-QĐ/TW, người giữ chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018