Quyết định 1466/QĐ-TTg
  • CS ưu đãi về thuế, đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực XHH
  • CS ưu đãi về thuế, đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực XHH
  • 14:50, 27/08/2014
  • Ngày 16/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014.
  • Hướng dẫn một số ưu đãi về thuế, về đất đai đối với các hoạt động trong lĩnh vực XHH
  • Hướng dẫn một số ưu đãi về thuế, về đất đai đối với các hoạt động trong lĩnh vực XHH
  • 10:49, 26/08/2014
  • Ngày 16/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014. Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn một số ưu đãi về thuế, về đất đai đối với các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018