02 biểu mẫu mới về nhập khẩu và đăng ký kiểm dịch thực vật

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT.

 

Thông tư 30 đưa ra một số điểm mới đáng chú ý như sau:

  • Ban hành kèm 02 phụ lục Ia và IIa cho hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật;

  • Sửa đổi khái niệm “Chủ dự án” tại Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT. Theo đó chủ dự án là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Bộ giao quản lý các dự án.

Các biểu mẫu Ia, IIa được quy định để áp dụng trong thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm.

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Gởi câu hỏi

1,267

Văn bản liên quan