02 hình thức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

02 hình thức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
Lan Anh

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

Theo đó, Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định hình thức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân bao gồm hai hình thức sau:

  • Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo lộ trình, thời gian quy định, giúp người có thẩm quyền quyết định kiểm tra nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện của đối tượng kiểm tra;

  • Kiểm tra đột xuất: Theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; khi có vấn đề nảy sinh đột xuất về công tác bảo vệ môi trường; theo phản ánh, kiến nghị của Công an các đơn vị, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Chi tiết xem tại Thông tư 69/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ 06/8/2020, thay thế Thông tư 29/2007/TT-BCA(E11). 

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan