02 trường hợp áp dụng miễn, giảm thuế TNDN với doanh nghiệp KHCN

02 trường hợp áp dụng miễn, giảm thuế TNDN với doanh nghiệp KHCN
Thu Ba

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp khoa học, công nghệ.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Một số trường hợp áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp KHCN gồm:

  • Trường hợp doanh nghiệp KHCN đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi doanh nghiệp KHCN) mà được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN thì thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp KHCN được xác định bằng thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN áp dụng cho doanh nghiệp KHCN trừ đi thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác;

  • Trường hợp doanh nghiệp KHCN đang hoạt động và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp KHCN được cơ quan có thẩm quyền bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ bổ sung được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN cùng với ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN của doanh nghiệp KHCN đang được hưởng cho thời gian còn lại.

Xem thêm tại: Thông tư 03/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 01/3/2021.

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan