03 nhóm nhiệm vụ Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

03 nhóm nhiệm vụ Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Toàn Trung

Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Theo đó, các hoạt động của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo được nhà nước hỗ trợ bao gồm 03 nhóm nhiệm vụ sau:

  • Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

  • Nhiện vụ 2: Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

  • Nhiệm vụ 3: Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lưu ý, việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phải đảm bảo khách quan, chính xác về nội dung thông tin; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 20/01/2020.

Gởi câu hỏi

363

Văn bản liên quan