03 tài liệu phải được bên mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu QG

03 tài liệu phải được bên mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu QG
Lê Hải

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, Thông tư 06 quy định bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển dự án PPP, thông báo mời thầu dự án PPP không áp dụng sơ tuyển và thông báo mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Khi thực hiện đăng tải các nội dung thông tin này, các tài liệu sau đây phải được đăng tải kèm theo:

  • Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm;

  • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP;

  • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với dự án PPP không áp dụng sơ tuyển và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Xem chi tiết tại: Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 5/11/2020.

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan