03 thủ tục hành chính đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe

Ngày 10/11/2017, Bộ Trưởng Bộ Y tế ký ban hành Quyết định 5125/QĐ-BYT ban hành kèm theo 03 thủ tục hành chính về đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe thuộc phạm chi quản lý của Bộ Y tế. Cụ thể:

 

  • Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các bộ, ngành trung ương trừ Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an;
  • Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
  • Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Xem chi tiết trình tự thực hiện các thủ tục hành chính tại Quyết định 5125/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Gởi câu hỏi

314

Văn bản liên quan