03 trường hợp phạm nhân được kéo dài thời gian gặp thân nhân

03 trường hợp phạm nhân được kéo dài thời gian gặp thân nhân
Thu Ba

Ngày 10/02/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân.

Theo Thông tư 14, phạm nhân được gặp thân nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự 2019. Trong đó, nếu thuộc 03 trường hợp dưới đây, phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp thân nhân:

  • Có ít nhất hai quý liền kề thời điếm gặp thân nhân được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điếm gặp thân nhân được xếp loại từ khá trở lên thì có thể được kéo dài thời gian gặp nhưng không quá 03 giờ;

  • Có ít nhất bốn quý liền kề thời điểm gặp thân nhân được xếp loại tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp thân nhân được xếp loại tốt và được khen thưởng theo khoản 1 Điều 41 Luật Thi hành án hình sự thì có thể được gặp vợ, chồng ở phòng riêng từ trên 03 giờ đến không quá 24 giờ;

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 26/3/2020.

Gởi câu hỏi

354

Văn bản liên quan