04 nhiệm vụ trong công tác pháp chế tại Sở GDĐT và trường ĐH, CĐ sư phạm

04 nhiệm vụ trong công tác pháp chế tại Sở GDĐT và trường ĐH, CĐ sư phạm
Thu Ba

Đây là nội dung chính được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn 3747/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế.

Theo đó, tại Công văn 3747/BGDĐT-PC, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ người làm công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị định 55/2011/NĐ-CPCông văn 3878/BGDĐT-PC;

  • Nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL; thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL hiện hành, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế VBQPPL nhằm đảm bảo quy định của Luật Giáo dục 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

  • Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các nghị định quy định chi tiết Luật và các VBQPPL ban hành năm 2020 liên quan đến giáo dục;

  • Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý VPPL, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm.

Chi tiết các nhiệm vụ cụ thể xem tại Công văn 3747/BGDĐT-PC, ban hành ngày 23/9/2020.

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan