04 nội dung về kiểm sát quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

04 nội dung về kiểm sát quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản
Lan Anh

Vừa qua, Viện trưởng VKS nhân dân tối cao ký ban hành Quyết định 435/QĐ-VKSTC quy định quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản.

 

Theo đó, sau khi nhận được quyết định mở/không mở thủ tục phá sản của Tòa án cùng cấp, công chức tiến hành kiểm sát các nội dung sau:

  • Kiểm sát thời hạn, thẩm quyền, căn cứ, thủ tục ra quyết định theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 42 Luật Phá sản;

  • Kiểm sát việc gửi quyết định (thời hạn gửi và người được gửi) theo quy định tại Điều 43 Luật Phá sản;

  • Kiểm sát nội dung của quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật Phá sản;

  • Kiểm sát việc Tòa án giải quyết hậu quả của việc không mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật Phá sản.

Trường hợp phát hiện vi phạm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì báo cáo Lãnh đạo VKS cấp mình yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ vụ việc phá sản để quyết định việc kháng nghị theo quy định Điều 44 Luật phá sản.

Xem chi tiết tại Quyết định 435/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 26/09/2019.

Gởi câu hỏi

374

Văn bản liên quan