04 tiêu chí về kết quả học tập của thành viên trong Đơn vị học tập

04 tiêu chí về kết quả học tập của thành viên trong Đơn vị học tập
Thu Ba

Ngày 06/08/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập.

Theo đó, Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định 04 tiêu chí về kết quả học tập của thành viên (tối đa 30 điểm) trong Đơn vị học tập như sau:

  • 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt (tối đa 10 điểm);

  • 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi (tối đa 05 điểm);

  • 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định của nhà nước (tối đa 10 điểm);

  • 100% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên” (tối đa 05 điểm).

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định các tiêu chí về điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập (tối đa 30 điểm) như sau:

  • Đơn vị có chủ trương hoặc kế hoạch cho thành viên học tập thường xuyên (tối đa 10 điểm);

  • Đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập (tối đa 10 điểm);

  • Đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên (tối đa 10 điểm).

Chi tiết xem tại Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 21/09/2020.

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan