04 trường hợp được đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự

04 trường hợp được đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự
Nguyễn Trinh

Ngày 28/8/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 05/2020/TT-BTP quy định người tập sự được quyền đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự trong các trường hợp sau:

  • Thừa phát lại hướng dẫn tập sự không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 05/2020/TT-BTP;

  • Thừa phát lại đang hướng dẫn tập sự mà bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại;

  • Thừa phát lại hướng dẫn tập sự bị tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại; có quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại hoặc thu hồi Thẻ Thừa phát lại;

  • Thừa phát lại hướng dẫn tập sự chết, vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự, Văn phòng Thừa phát lại phân công Thừa phát lại khác đủ điều kiện tiếp tục hướng dẫn người tập sự và thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp.

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2020/TT-BTP, có hiệu lực từ ngày 12/10/2020.

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan