04 trường hợp tổ chức lại công ty thông tin tín dụng

04 trường hợp tổ chức lại công ty thông tin tín dụng
Thúy Trọng

Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Theo đó, Nghị định này quy định 04 trường hợp tổ chức lại công ty thông tin tín dụng như sau:

(1) Công ty thông tin tín dụng thực hiện tổ chức lại theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

(2) Công ty thông tin tín dụng mới sau quá trình chia doanh nghiệp; công ty thông tin tín dụng được tách, hợp nhất đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận theo Điều 11 Nghị định 58.

(3) Công ty thông tin tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý; công ty thông tin tín dụng bị tách, nhận sáp nhập đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận theo Điều 13 Nghị định 58.

(4) Công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập được Ngân hàng nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận theo Điều 14 Nghị định 58.

(Trong đó, công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp để hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và tên công ty phải có cụm từ “thông tin tín dụng”).

Nghị định 58/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP, Nghị định 57/2016/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

203