04 yêu cầu trong xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục áp dụng từ 01/10/2020

04 yêu cầu trong xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục áp dụng từ 01/10/2020
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Theo đó, Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT quy định yêu cầu đối với việc xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục sẽ áp dụng kể từ ngày 01/10/2020 như sau:

  • Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định;

  • Việc xét TĐ-KT phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân;

  • Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, NLĐ, đảm bảo không quá 1/3 số lượng CCVC, NLĐ được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý;

  • Đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của BGDĐT”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của TTCP, Huân chương các hạng; tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng TĐ-KT hoặc Thường trực Hội đồng TĐ-KT ngành Giáo dục.

Chi tiết xem tại Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 01/10/2020.

Gởi câu hỏi

449

Văn bản liên quan