05 loại amiăng amfibôn bị cấm sử dụng trong chế tạo sản phẩm VLXD

05 loại amiăng amfibôn bị cấm sử dụng trong chế tạo sản phẩm VLXD
Lê Trang

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD. Theo Quy chuẩn này, không được sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn cho chế tạo các sản phẩm vật liệu xây dựng. Nhóm amiăng amfibôn bị cấm sử dụng gồm 05 loại sau:

  • Amosite (amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hóa học: 5,5FeO.1,5MgO. 8SiO2.H2O;

  • Crocidolite (amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O. 6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;

  • Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;

  • Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O;

  • Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O.

Lưu ý, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo các phương pháp thử tương ứng và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 1 ban hành kèm theo QCVN 16:2019/BXD.

Xem chi tiết các nội dung Quy chuẩn tại Thông tư 19/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, thay thế Thông tư 10/2017/TT-BXD.

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan