05 trường hợp được thanh lý tài sản cố định của NHNN

05 trường hợp được thanh lý tài sản cố định của NHNN
Hải Thanh

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 2673/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này quy định tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước được thanh lý trong các trường hợp sau:

  • Tài sản cố định đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định tại Quy chế này;

  • Tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng mà không thể điều chuyển cho đơn vị khác;

  • Tài sản cố định chưa hết thời hạn sử dụng nhưng bị hỏng không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản);

  • Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tại Quyết định 2673/QĐ-NHNN có hiệu lực từ 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan