06 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11

Từ ngày 15/11/2016, nhiều chính sách mới thuộc lĩnh vực đất đai, tài chính, kế toán... bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể:

 

 1. Hướng dẫn miễn tiền thuê đất, tiền SDĐ dự án nhà ở xã hội

Từ ngày 15/11/2016, việc miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (SDĐ) cho chủ đầu tư khi xây dựng dự án nhà ở xã hội được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 139/2016/TT-BTC.

Theo đó, việc miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước được thực hiện như sau:

 • Miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội);
 • Miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị.

 

 

 1. Thông tư 147 sửa đổi Thông tư 45/2013 về trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 28/11/2016) sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) có một số điểm mới sau:

 • Hướng dẫn về  trích khấu hao đối với TSCĐ là nhà hỗn hợp: Không được hạch toán TSCĐ và trích khấu hao nếu không tách riêng diện tích để bán, cho thuê;
 • Phân TSCĐ hữu hình thành 07 loại (quy định cũ phân thành 06 loại);
 • Đối với TSCĐ hữu hình loại 6:
  • Khi nhượng bán, thanh lý phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.
 1. Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định ATIGA

Ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN là các Phụ lục hướng dẫn thực hiện Chương 3 Quy tắc xuất xứ và Thủ tục cấp và kiểm tra C/O trong Hiệp định ATIGA. Cụ thể:

 • Quy tắc xuất xứ (Phụ lục I).
 • Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II).
 • Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may (Phụ lục III).
 • Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) (Phụ lục IV).
 • Các nguyên tắc và hướng dẫn tính hàm lượng giá trị khu vực (Phụ lục V).
 • Hướng dẫn về cộng gộp từng phần (Phụ lục VI).
 • Cấp và kiểm tra C/O (Phụ lục VII).
 • Mẫu C/O mẫu D (Phụ lục VIII).
 • Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục IX).
 • Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục X).

 

 

 1. Bổ sung nhiều quy định về miễn, giảm tiền thuê đất., tiền SDĐ

Theo Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ), thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. nhiều quy định mới được bổ sung như:

 • Không áp dụng miễn, giảm tiền SDĐ trường hợp đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ đối với người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền SDĐ;
 • Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê.

Nghị định 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/11/2016.

 1. Bổ sung quy định về bất khả kháng trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ

Đây là nội dung mới được đề cập tại Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (có hiệu lực từ ngày 28/11/2016).

 1. Áp dụng mức phụ cấp đặc thù 15% và 10% cho tư pháp và thanh tra quân đội

Quyết định 42/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ 25/11/2016. Song, chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Quyết định này được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2016. Theo đó, các chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội được áp dụng mức phụ cấp là 15% và 10%.

Xem chi tiết các chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội được hưởng mức phụ cấp nêu trên tại Quyết định 42/2016/QĐ-TTg.

Gởi câu hỏi

1,166