06 điều kiện để tài sản nhà nước trong BQP được loại khỏi biên chế

06 điều kiện để tài sản nhà nước trong BQP được loại khỏi biên chế
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 126/2020/TT-BQP quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng, ban hành ngày 19/10/2020.

Cụ thể, tại Điều 6 Thông tư 126/2020/TT-BQP quy định tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng được loại khỏi biên chế khi bảo đảm các điều kiện sau:

  • Tài sản đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được;

  • Tài sản hư hỏng nặng không thể sửa chữa, phục hồi và tăng hạn tiếp tục sử dụng, hoặc sửa chữa không hiệu quả;

  • Tài sản bị mất, hủy hoại; tài sản không nằm trong quy hoạch trang bị hoặc mất tính đồng bộ, số lượng còn ít và tồn đọng lâu năm, lạc hậu không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;

  • Tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế;

  • Tài sản được điều chuyển ra các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

  • Tài sản là công trình chiến đấu, công trình quốc phòng, nhà và tài sản gắn liền với đất phải tháo dỡ theo quyết định của cấp có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, hoặc theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 126/2020/TT-BQP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan