06 nội dung triển khai Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

06 nội dung triển khai Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 4886/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 4886/QĐ-BYT là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa với 06 nội dung thực hiện như sau:

  • Tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, dữ liệu về y tế, dân số và phát triển;

  • Xây dựng các tài liệu, bài viết phổ biến tri thức y tế để làm giàu thông tin;

  • Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa y tế;

  • Quản lý, vận hành, khai thác Hệ  tri thức Việt số hóa y tế;

  • Xây dựng các văn bản, chính sách về phổ biến tri thức y tế trên môi trường mạng;

  • Tuyên truyền phổ biến về Hệ tri thức Việt số hóa y tế đến các cơ sở y tế và người dân.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 4886/QĐ-BYT, có hiệu lực từ ngày 23/11/2020.

Gởi câu hỏi

66

Văn bản liên quan