07 điều kiện đối với đề tài tham gia xét Giải thưởng KHCN của sinh viên

07 điều kiện đối với đề tài tham gia xét Giải thưởng KHCN của sinh viên
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, Điều 4 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT quy định đề tài của sinh viên tham gia xét Giải thưởng KHCN vào năm 2021 phải đáp ứng 07 điều kiện sau:

  • Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, có 01 người hướng dẫn chính;

  • Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng;

  • Đề tài được cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá, lựa chọn gửi tham gia xét Giải thưởng;

  • Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;

  • Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét Giải thưởng;

  • Công trình, đề tài tham gia xét giải thưởng đảm bảo trung thực trong nghiên cứu khoa học;

  • Tác giả/Tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ 2013.

Xem chi tiết tại: Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 28/12/2020, thay thế Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan