07 nội dung cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, ATTP đối với hàng hóa NK

07 nội dung cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, ATTP đối với hàng hóa NK
Lê Hải

Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định 38/QĐ-TTg ban hành ngày 12/01/2021 về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu.

Theo đó, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu với 7 nội dung cải cách như sau:

  • Giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu;

  • Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra;

  • Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu;

  • Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra;

  • Áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp;

  • Bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP;

  • Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới.

Lộ trình thực hiện Đề án gồm 02 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2023;

  • Giai đoạn 2: Từ năm 2023 đến năm 2026.

Xem chi tiết tại: Quyết định 38/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 12/01/2021.

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan