07 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày 05/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Theo đó, Nghị định này quy định, miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau:

  • Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện;

  • Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra;

  • Nước thải sinh hoạt của: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch; hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng;

  • Nước làm mát không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng;

  • Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn;

  • Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân;

  • Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Chi tiết xem tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

349

Văn bản liên quan