09 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc

09 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc
Thu Ba

Luật Kiến trúc 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13//6/2019.

Theo đó, Luật này nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau trong hoạt động kiến trúc:

  • Cản trở hoạt động quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc;

  • Lợi dụng hành nghề kiến trúc gây ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, trật tự xã hội, môi trường sống, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

  • Đưa hối lộ, nhận hối lộ, thực hiện hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật trong hoạt động kiến trúc;

  • Tiết lộ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ thông tin kinh doanh do khách hàng cung cấp, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

  • Xây dựng công trình kiến trúc không đúng với thiết kế kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép xây dựng;

Xem đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm tại: Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan